1. Foreningens navn er Barrit Gymnastik- og Idrætsforening.
 2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning. Dettemål søges nået gennem idrætsudøvelse, lokal engagement, samarbejde med andre foreninger og socialt samvær.
 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som alene kan give, ophæve og forandre vedtægterne. Dog må dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme. Til general- forsamlingen har ethvert aktivt medlem adgang. Kun medlemmer, der er fyldt 16 år, er valg- bare og kan ved personlig tilstedeværelse deltage i afstemninger. Dog kan en person, der råder over forældremyndigheden til et medlem under 16 år deltage i afstemninger og være valgbar. Ingen person kan repræsentere mere end én stemme.
 4. Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september.
 5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og bekendtgøres senest 14 dage før i den lokale presse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
  På generalforsamlingen skal følgende punkter handles:

  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Beretning fra bestyrelse og aktivitetsudvalg.
  3. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. 4. Indkomne forslag.
  5. 5a. Valg af formand, næstformand og sekretær. (Valgene gælder for 2 år. Formand og sekretær vælges ulige årstal. Næstformand vælges lige årstal
  6. 5b. Valg af suppleant/er. (Valgene gælder for 1 år)
  7. 5c. Valg af udvalgsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen
   efterindstilling fra de enkelte udvalg. (Valgene gælder for 2 år)
  8. 5d. Valg af revisor og revisor suppleant. (Valgene gælder for 2år)
  9. 6. Eventuelt.
 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 25 medlemmer fremsender ønsker herom til formanden, med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinærgeneralforsamling skal herefter afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af denne dagsorden.
 7. Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og sekretær, har den daglige led- else og udøvende myndighed i foreningen, med ansvar overfor bestyrelsen, der er ansvarlig over for generalforsamlingen. Bestyrelsen godkender budgetter, fastsætter kontingenter og terminerne for kontingentets opkrævning efter indstilling fra aktivitetsudvalgene.
 8. Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer, hvoraf 50% skal være bosiddende i Juelsminde Kommune. Generalforsamlingen vælgerformand, næstformand og sekretær såvel som den vælger eet medlem fra hvert aktivitetsudvalg til bestyrelsen efter ind- stilling fra det pågældende aktivitetsudvalg. Bestyrelsen vælger en kasserer, der ikke nødvendigvis skal være medlem af bestyrelsen. Såfremt kassereren ikke er medlem af forretningsudvalget, tiltræder kassereren dette uden stemmeret. Foreningen har 2 revisorer, der vælges for 2 år af generalforsamlingen. (1revisor på valg hvert år)
 9. Hver aktivitet kan vælge sig eget aktivitetsudvalg på 3-7 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af aktiviteten med sig eget budget, der udarbejdes hvert år inden den 15. august og afleveres til godkendelse ibestyrelsen. Dette budget skal være godkendt i bestyrelsen inden 1.oktober. Foreningen har overordnet økonomisk fælles kasse, der administreres af kassere- ren med ansvar over for udvalgene og bestyrelsen.
 10. Bestyrelsen, forretningsudvalget og de enkelte udvalg fastsætter selv deres forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.
 11. Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær af næstformand eller sekretær. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
 12. Bestyrelsen kan i det omfang det skønnes nødvendigt nedsætte ad hocudvalg til at forestå særlige opgaver og nye initiativer.
 13. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, der afholdes mindst én gang hvert kvartal. Der indkaldes til møderne ved skriftlig fremsendelse af dagsorden senest 5 dage før mødet. Beslutninger træffes ved almindeligstemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stem- me for 2. Der kan aftales en møderække. Der føres protokol over beslutningerne og denne underskrives af mødets deltagere. Der udsendes skriftligt referat til bestyrelsens medlemmer. Formanden indkalder til forretningsudvalgsmøder, når det findes fornødent ved udsendelse af dagsorden. Der kan aftales en møderække. Forretningsudvalget udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne.
 14. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene, udelukke eller give et medlem karantæne, såfremt indstillingen skønnes berettiget.
 15. Generalforsamlingen kan nedlægge og søge etableret aktivitetsudvalg.
 16. Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 7 dages mellemrum, og med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Eventuel formue og andreaktiver overgår til deponering i Juelsminde Kommune, og kan hvis kommunalbestyrelsen skønner det rigtigt, udbetales til gavn for idræts- og ungdomsarbejde i Barritområdet.

Vedtægterne er trådt i kraft pr. 1. oktober 1993 og revideret i oktober 2001.